XII. évfolyam, 2603. szám • Szombat—Vasárnap • 2000. február 19—20.

Napzárta elõtt

10 év börtön a Bankcoop volt elnökének
    A Legfelsõbb Bíróság tegnap megerõsítette a Bankcoop volt elnöke ellen hozott korábbi ítéletet. Alexandru Dinulescunak megvesztegetés miatt tíz év börtönbüntetést kell leülnie.

Hétfõtõl két egyetemi város sztrájkban
    Hétfõn két egyetemi város oktatói  — a bákóiak és a konstancaiak — általános sztrájkba lépnek. Az elkövetkezõ napokban Bukarest, Temesvár, Ploiesti, Suceava egyetemi tanárai tiltakozó gyûléseken fejezik ki elégedetlenségüket a kormány oktatáspolitikája ellen.

Nem módosítják a vizsgák dátumát
    A Tanügyminisztérium tegnap közölte: a pedagógussztrájk miatt idén nem fogják módosítani a kisérettségik, érettségik és felvételi vizsgák dátumát. A Tanügyminisztérium még egyszer a pedagógusokhoz fordult, hogy hétfõn térjenek vissza a katedrához. Közben tegnap megkezdõdtek a tárgyalások a Tanügyminisztérium és a Munkaügyi és Szociálvédelmi Minisztérium között, melyeken kormányforrások szerint megoldásokat találtak a tanárok követeléseinek teljesítésére.

Németh Zsolt az RMDSZ-nél
    Tegnap Németh Zsolt, a Magyar Külügyminisztrérium politikai államtitkára Kolozsváron megbeszéléseket folytatott az RMDSZ Ügyvezetõ Elnökségével, s megerõsítette: látogatása összefügg Orbán Viktor tavaszi romániai látogatásának elõkészítésével.Bukovinai székely hagyományõrzés Csernakeresztúron

Akik  szívükben hordják a múltat és jövendõt

    Igazi guzsalyas szemtanúi lehettünk, amikor a minap betoppantunk a csernakeresztúri magyar iskola osztálytermébe. Habár a guzsaly meg egyéb kellékek hiányoztak, a csernakeresztúri Hagyományõrzõ Csoport dallal, tánccal, találós kérdésekkel, vidám mondókákkal varázsolta a négy fal közé a hajdani guzsalyas hangulatát. Csupán néhány “rendezõi” közbeszólás utalt arra, hogy itt nemcsak spontán mulatozás folyik, hanem egy jól elõkészített elõadás próbája. A csoport február végén részt vesz a kézdivásárhelyi farsangi felvonuláson, majd rövid turnéra indul a környékbeli falvakba.
    A jó hangulatot teremtõ próbát követõen arról kérdeztük a csoport tagjait, illetve vezetõit, Tamás Ferencet és Szabó Juliannát, hogyan alakult ki ez a hagyományõrzõ egyesület és milyen szerepet tölt be a falu életében.

    Csernakeresztúri hagyományõrzõk a Bátaszéki Székely Találkozón

    — Valójában itt Keresztúron mindig volt tánccsoport, énekkar... Amióta idetelepedtünk, igyekeztünk õrizni hagyományainkat. Volt, amikor egy-egy elõadás kedvéért állítottunk össze egy mûsort, s volt amikor csak úgy kedvtelésbõl táncoltunk, énekeltünk. Az idõsebbjei a falunak igyekeztek megtanítani a hagyományos táncokat a fiataloknak, és a dalainkat is addig fújták, amíg a gyermekek fülébe szállt.
    1990-ben meghívtak Érdre vendégszerepelni és ott vetõdött fel a gondolat, hogy jó lenne egy tájházat létrehozni a faluban, ahol a Csernakeresztúrra és a környékre telepedett bukovinai székelyek emléktárgyait õrizhetnénk, kiállíthatnánk. Ehhez azonban egy jogilag bejegyzett egyesületre volt szükség, amely pályázatokat nyújthat be, és törvényes hátteret biztosít az egész munkának. Ekkor jött létre hivatalosan a Hagyományõrzõ Egyesületünk. 1994. május 30-án  kaptuk meg az új jogi státusunkat és ugyanaz év õszén, november 19-én, Szent Erzsébet napján már fel is avattuk a Tájházat.
    — Azóta is a Tájház nyújt otthont az Egyesületnek, ott folynak a próbák?
    — Sajnos, igen — mondja keserûen Tamás Ferenc. Azért sajnos, mert az egy jól berendezett házacska, ahol csupán egy 4x4-es szoba áll rendelkezésünkre. Ez nem igazán biztosítja a szükséges mozgásteret. Ezért fordultunk a magyar iskola tanjtónõjéhez segítségért, engedje meg, hogy az iskolában próbáljunk. A kulturotthonba, ahol ideális próbaterem lenne, nem engednek be. A Tájház azonban a miénk, ott bármikor összegyûlhetünk. Önerõbõl tartjuk fenn, a tagok minden hónapban tagdíjat fizetnek és ebbõl próbáljuk fedezni a költségeket. Pillanatnyilag 38-an vagyunk a csoportban, de ez a szám változó. A Tájházra visszatérve még talán annyit, hogy tavaly volt ötéves évfordulója a felavatásának; szerettük volna tataroztatni, de sajnos az RMDSZ, EMKE nem fogadta el az általunk benyújtott pályázatot. Sokszor ütközünk ilyenszerû anyagi akadályokba.  Pedig itt, a szórványban óriási szükség lenne a támogatásra, azért, hogy fenn tudjunk maradni.
    — Hogyan sikerül összeállítani egy-egy elõadás anyagát? Vannak-e még élõ hagyományok a faluban?
    — Hát már nagyon kevés hagyomány él. Talán csak a karácsonyi szokások: a zsidózás, a leányok megéneklése. De szerencsére a csoportunkban vannak olyan idõsebb személyek, akik még emlékeznek a régi  szokásokra és elmesélik, megtanítják a fiataloknak. Jelenleg Rókaly Zena a csoport legidõsebb tagja. Habár õ úgy tartja, hogy “öreg, mint az országút”, ebbõl csak annyi igaz, hogy a 77 esztendeje alatt tényleg rengeteg mindent megélt, és ebbõl bõven tanítgathatja a fiatalokat.
    Az elõadásaink során bemutatott táncoknak csupán egy része bukovinai székely tánc, ilyen a hétféle, a tapantós és a silladri. A többi motívumot a fiatalabbak által ismert nyárádmenti, délerdélyi táncokból merítettük.
    — Többször említi a fiatalokat — és a csoport jó része valóban egészen ifjakból áll. Hogyan sikerül megvalósítani ezt a  folyamatos utánpótlást?
    — Néhány törzsgyökeres idõsebb tagon kívül a csoport összetételében állandó a mozgás. Sokan férjhez mennek, megnõsülnek, s rövidebb, hoszszabb idõre elmaradnak a próbákról. Most sikerült jónéhány középiskolás fiatalt bevonnunk, és ez egyelõre biztosítja a  továbbélést. A fiatalok szívesen jönnek. Sokan egyszerûen a szórakozás kedvéért, de így is nagyon jó, mert itt legalább megtanulnak táncolni, énekelni és nem csupán a diszkó falai között rázzák a fejüket. Nagyon vonzóak számukra a kiszállások. És az az igazság, hogy ilyenkor a vendégfogadók és a csoport tagjai között olyan szoros barátságok alakulnak ki, amelyek idõtállónak bizonyulnak. Ezenkívül új és új tájait ismerik meg Erdélynek, sõt az anyaországnak is.
    — Merre voltak eddig kiszálláson?
    — Hát talán legtöbbször  Magyarországon léptünk fel. Van olyan vidék, amelyet már úgy ismerünk, mint a saját falunkat. Az ottani kiszállásoknál óriási elõny, hogy vendéglátóink gondoskodnak a szállásról, kosztról, utazási költségrõl. Az itthoni turnék, fesztiválok és egyszerû kiszállások alkalmával nekünk kell állnunk szinte mindent, és ezt azért eléggé megérzi a zsebünk. Ennek ellenére Erdély számtalan településén felléptünk már és emlékezetesek maradnak a környékbeli falvakban, városokban, a Zsil völgyében megtartott elõadásaink is.
    — Most Kézdivásárhelyre készülnek. Van-e még valami konkrét tervük idénre?
    — Tervünk bõven van, csak lássuk, mit sikerül megvalósítani belõle. Itt lapul a zsebemben egy meghívó — mondja boldogan Tamás Ferenc — a millenniumi ünnepségsorozat keretében megrendezendõ VII. Nemzetközi Gyöngykoszorú találkozóra, melyre április 29-én kerül sor. Persze részt szeretnénk venni augusztus 18-20. közötti Székely Világtalálkozón is. Emellett még számos apróbb tervünk van. Májusban akarjuk megrendezni az immár hagyományossá vált székely mesemondó versenyt az  elemi iskolások számára. Ebben óriási segítséget nyújt Fodor Edit helybeli tanitónõ, aki különben csoportunk lelkes tagja, és egy szál hegedûjével õ biztosítja a talpalávalót. Most eltökélt szándéka, hogy kisdiákokat tanítson meg hegedûlni, hogy igazi vonósnégyese legyen az együttesnek. Egy ügyes fiatalember, Nagy Csaba, délutánonként táncra tanítja az elemistákat. Õ Szombathelyen vett részt egy tánciskolai képzésen, és az ott tanultakat igyekszik hasznosítani. Így reméljük, hogy nemcsak tovább él, de meg is erõsödik csoportunk, és még hosszú idõn keresztül õrizni tudjuk a számunkra életet és fennmaradást jelentõ hagyományainkat.

Gáspár Barra Réka 

Ötéves az aradi orvosi fecskendõgyár

    Február 15-én ünnepelte fennállása ötödik évét az aradi orvosi fecskendõgyár, a SANEVIT Rt. A Mircea Roman, vezérigazgató által aláírt sajtóközleménybõl megtudhatjuk, hogy az 1989 utáni idõszak egyik legmerészebb ipari létesítményének a nehéz romániai gazdasági viszonyok ellenére is sikerült érvényesülnie és bizonyítania, hogy képes a hazai piac ellátására. Mi több, létezésének rövid ideje alatt szoros kapcsolatokat alakított ki európai, ázsiai, afrikai és dél-amerikai partnerekkel, ahová jelenleg is exportálnak orvosi fecskendõket.
    Öt év alatt a SANEVIT mintegy 240 millió orvosi fecskendõt és több mint 565 millió injekcióstût gyártott 120 milliárd lej értékben. Az import termékek nagy mennyiségû romániai jelenléte ellenére az aradi cég képes volt nemcsak fennmaradni, de a közeljövõben termékkínálata bõvítését tervezi.
B. F.Csírázik a megegyezés, de...

A tanügyi szakszervezetek csak az írásba foglalt rendelkezésekben hisznek

    A kormány húzza az idõt.  A hatalom ráér, nem kapkodja el a döntést. Nyílván, számít arra, hogy a tanügyiek mégis meggondolják magukat, mégis megelégednek a félmegoldásokkal, bedõlnek a fedezet nélküli ígérgetéseknek.
    Tudják jól a húsosfazék mellett ülõk, hogy ilyenkor, hét végén fokozódik a nyomás a pedagógusokra, hiszen nekik kell majd pótolniuk az elmaradt tananyagot, nekik kell felkészíteniük a tanulókat az érettségire, a képességvizsgára, különbözõ tantárgyversenyekre. Hét végén a szülõk is telefonhívások tucatjaival árasztják el az osztályfõnököket, tanítókat, mi lesz hétfõn? Könnyebb és kézenfekvõbb megoldásnak látják annál, mint hogy egész este a rádió és a tévé mellett figyeljék a fejleményeket. Kinek van ma erre kedve, türelme, energiája?
    A kormány pedig kivár. Hétfõre halasztotta a döntést arról, hogy megtetézik-e még 2000 milliárd lejjel a tanügyi költségvetést vagy sem. Ha elfogadják ezt az összeget, akkor, állítólag, a bruttó nemzeti termékbõl  4,2-4,3 százalék lenne a tanügy részesedése.
    Hétfõn tárgyalja meg a kormány azt a javalatot is, hogy a tanügyiek alapfizetését a jelenlegi alig 700 ezer lejrõl 1 200 000 lejre emeljék. Méghozzá úgy, hogy ez ne járjon együtt a kisegítõ személyzet tömeges elbocsátásával. Ugyancsak a munkaügyi minisztérium képviselõivel együttesen keresik - persze csak hétfõn - (vajon eddig miért nem?) azokat a törvényes eszközöket, amelyek lehetõvé teszik a 13. fizetés, illetve a “restanciák” kifizetését.
    Csírázik a megegyezés, de biztos, ami biztos alapon a tanügyminisztérium ismételten felszólította a tanárokat, hogy hétfõn  folytassák a tanítást.
    Meghallgatásra talál-e a pusztába kiáltott minisztériumi szó, az e sorok megírását követõ este kiderül. Péntek délelõtt a tanügyi szakszervezetek még kitartottak és egyhangúan állították, hogy csak akkor engednek, ha a szóbeli ígéreteket fehéren feketével, azaz írásban és kormányhatározat formájában látják.
    Az elkövetkezõ napokban nemcsak az ország napszámosainak tekintett tanügyiek, hanem mintegy 4,5 millió tanuló sorsáról is döntenek.
    Mert lassan mindenki számára világossá válik, hogy a hatalom “kezesbárányainak” vélt pedagógusokkal se lehet a végletekig packázni.
***
    Tegnap délben az Aradi Demokratikus Tanügyi Szakszervezet elnöke Stefan Balita aláírásával ellátott és a szerkesztõségbe eljuttatott közlemény arról tájékoztatott, hogy pénteki rendkívüli ülésükön az aradi szakszervezet vezetõi elhatározták, hogy valamennyi követelésük teljesítéséig folytatják a sztrájkot és csak akkor hagyják abba, ha a miniszterelnök sürgõsségi rendeletet ad ki az alapfizetés említett emelésérõl, a 13. fizetés és a restanciák kifizetésérõl.
Puskel Péter


Minden téren divat a sztrájk

A szociáldemokraták az ARTERM-üggyel foglalkoznak

    A Román Szociáldemokrata Párt aradi szervezete minden sztrájkolóval egyetért, így a tanárok, az ARTERM-alkalmazottak és az ügyvédek munkabeszüntetése egyaránt jogos. A tegnapi sajtótájékoztató meghívottja, Don Ilie, az ARTERM Termo 95 szakszervezetének vezetõje szerint a munkások sztrájkját nem ambíciók szülték. A munkabeszüntetés igenis jogos, és szerintük nincs más lehetõség a konfliktus megoldására. Amióta bejelentették az általános sztrájkot, senki sem hívta õket tárgyalni, pedig engednének követeléseikbõl, melyekben a fizetés 60%-os emelése, ebédjegyek és influenza-elleni oltás igénylése is szerepel. Don úr szerint az ARTERM alkalmazottainak 80-90 százalékának fizetése mindössze 1,1 millió lej. A sajtó kérdésére a szakszervezeti elnök kereken kijelentette: mozgalmukat senki sem manipulálja.
    A szociáldemokraták bemutatták székudvari szervezetüket, amelynek több mint 50 tagja van, s a polgármester is szociáldemokrata. Ezért biztosak abban, hogy idén is megnyerik az ottani választásokat.
(Németh)


A Delta galériában

Nemzetközi kisgrafikai kiállítás

    Maria Regazzoni bergamói grafikus ex librise

    Tegnap este ünnepélyes keretek között, szép számú érdeklõdõ részvételével az aradi Delta Nemzeti Galériában megnyitották a nemzetközi kisgrafikai vándorkiállítást.
    Nora Novak temesvári grafikusmûvész a hazaiakon kívül belga, brazil, indiai, német, olasz, svájci, tajwáni és uruguayi grafikusok munkáit gyûjtötte össze és mutatta be Temesvár után most itt, Aradon is.
    A rendkívûl változatos technikával készült kisméretû grafikák alapján  - többségük ex libris - fogalmat alkothat a látogató arról, hol áll ma és merre tart a képzõmûvészetnek ez a közkedvelt mûfaja.

(P.P.)

Kölcsey Csütörtök

    Február 24-én, csütörtökön délután 4 órakor a megyei könyvtár zenetermében Pávai Gyula tanár tart elõadást Arad régi magyar irodalmáról. Minden érdeklõdõt, diákokat is szeretettel várnak a szervezõk.


 

A föld- és szõlõterületek visszaigénylésérõl

    Február 22-én, kedden 17 órakor az RMDSZ aradi székházában (Alecu Russo u.6.) Balla Géza, a Barackai Szõlészeti és Borászati Kombinát igazgatója tart elõadást a legújabb földtörvényrõl s a szõlõterületek visszaigénylésének kérdéseivel kapcsolatban.

Falugyûlés, RMDSZ-összejövetel Simonyifalván

    Február 24-én, csütörtökön 19 órakor Simonyifalván, a kultúrotthonban falugyûlésre, azt követõen pedig RMDSZ-összejövetelre kerül sor.


75-87 nap kell egy jogszabályra

Három év alatt az RMDSZ 61 törvényt kezdeményezett

    1996. december 18. és 1999. december 31. között a román kormány 1122 törvénytervezetet fogadott el és adott át a parlamentnek megvitatás céljából – derül ki a kormány és a parlament tevékenységét elemzõ dokumentumból. Az elmúlt három év alatt az RMDSZ 61 törvényt kezdeményezett  - írja az Udvarhelyi Híradó.
A képviselõház átlagban 75 nap alatt fogad el egy törvényt, míg a szenátusnak átlag 87 nap szükséges egy törvény véglegesítéséhez. Három év alatt 3167 kormányrendelet jelent meg, ebbõl 163 ’96-ban, 931 ’97-ben, 999 ’98-ban, 1076 pedig 1999-ben látott napvilágot. A tanulmány második fejezete arra tér ki, hogy milyen volt a törvénykezdeményezés parlamenti szinten. A parlament három év alatt öszszesen 445 törvényt kezdeményezett és kért azokról véleményezést a kormánytól. 346 törvénykezdeményezés a képviselõházban, 99 pedig a szenátusban fogant meg. A kormányzatban részt vevõ pártok közül a KDNPP a két házban összesen 115, a Demokrata Párt 63, a Liberális Párt 79, az RMDSZ összesen 61 törvényt kezdeményezett, 18-at a szenátusban, míg 43-at a képviselõházban. – A lényeg természetesen nem a számokon, hanem a törvények hatékonyságán van – mondta Antal István képviselõ, aki az adatokat az újság számára bocsátotta. – A kérdés az, hogy mikor jön el az az idõszak, amikor stabilizálódik Romániában a törvénykezés; mikor születnek meg mindazok a törvények, amelyek szükségesek a teljes átalakuláshoz. Fontos az is, hogy a társadalom számára javítani kell ezeken a törvényeken, mindig az új idõknek megfelelõen kell aktualizálni azokat, hiszen egy idõ után már nem “frissek”. Az érem másik oldala viszont a következõ: nagyon sok törvényt kellett a kormány módosítson ahhoz, hogy az 1996-ig “bebetonozott” állapotot – ami nem igazán a piacgazdaság felé mutató átalakulást jelentett az országban – megpróbálja felszámolni.

Farsangi bálok

Zsombolyán
    Az RMDSZ zsombolyai szervezete és a Bartzer Zsiga mûvelõdési csoport ma 20 órai kezdettel batyubált rendez az RMDSZ-székházban. Mûsoron: farsangtemetés, tombola. A talpalávalót a helybeli Tulipán lakodalmas zenekar húzza. A belépõdíj 40 000 lej személyenként.

Újszentesen
    Az újszentesi farsangbúcsúztató mulatságot a 4+2 Asszinkron zenekar rendezi a helyi kultúrotthonban. A batyus alapon szervezett bál ma 20 órakor kezdõdik és reggelig tart. A belépõjegyek ára 70 000 lej.Sajtókonferencia a Temesvári Csiky Gergely Színházban

Nemsokára jön az ellenállhatatlan

    Képünkön (jobbról balra) Técsy Sándor, Bal József, Pavel Bartos, Demeter András és Emil Grama

    Tegnap délben sajtómegbeszélésen ismertették a Temesvári Csiky Gergely Színház soron következõ bemutató elõadását. Mint ismeretes, hamarosan színpadra kerül  Csiky-Horváth-Hatházi Az ellenállhatatlan címû zenés játéka. A sajtótájékoztatón jelen volt Bal József magyarországi rendezõ, a mûfaj kitûnõ ismerõje, Técsy Sándor és Pavel Bartos fõszereplõk, Emil Grama díszlettervezõ, az intézmény vezetõsége részérõl Demeter András István igazgató és Koczka György mûvészeti tanácsos.
    Újságírói kérdésekre válaszolva Bal József elmondta, hogy a rendezõi felfogás bizonyos fokig az operetthez és népszínmûhöz szokott közönség igényeit is figyelembe veszi, azaz szórakoztatni kíván. A színház vezetõi bíznak abban, hogy Az ellenállhatatlan valóban ellenállhatatlannak bizonyul, és sikert arat szûkebb pátriánk színházkedvelõ közönsége körében.

(Sipos)


Románia

Arad Megyei Tanács

Elnöki kabinett
A 2000. február 17-i keltezésû
a megyei tanács összehívására vonatkozó
74-es számú Rendelkezés
Az Arad Megyei Tanács elnöke
a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt 69/1991-es törvény 65-ik cikkelye 3. pontjának elõirányzatai alapján
ELRENDELI:
    EGYETLEN SZAKASZ: összehívják az Arad Megyei Tanács ülését 2000. február 25-én déli 12 órára.
    NAPIRENDI PONTOK:
        1. Határozattervezet az állami lakásalaphoz tartozó nem lakásrendeltetésû területek  négyzetméterenkénti havi alapbérleti díjának felújításáról.
        2. Határozattervezet az Útépítõ Rt. törzstõkéjének emelésérõl és a vezetõtanácsban szereplõ képviselõk megbízásáról ezen tõkeemelés megszavazása végett.
        3. Határozattervezet az Arad megyei köz- és magánterületen elõforduló tûzesetek elleni védekezéssel kapcsolatos szabályok és rendelkezések elfogadásáról.
        4. Határozattervezet azon koncessziós díjak színvonalának megállapításáról, amelyek a megyei tanács hatáskörébe tartozó társaságok által használt javakra vonatkoznak a 2000. évben.
        5. Határozattervezet Juhász Edit asszony kinevezésérõl az Aradi Gyermekvédelmi Megyei Igazgatóság vezérigazgatói tisztségébe.
        6. Határozattervezet az aradi polgárõrség szervezeti felépítésének és személyzeti keretének jóváhagyásáról.
        7. Határozattervezet a földhasználati díj megállapításáról a megyei tanácsnak a nagylaki vámnál lévõ saját tulajdonú területére vonatkozóan.
        8. Különféle.
    Dan Ivan elnök
(79)

50 százalékkal drágul a földgáz?

    Kormányrendelet döntött a különbözõ termékeknél, szolgáltatásoknál, tevékenységeknél alkalmazott HÉI (TVA) egységesítésérõl. Az új, 19 százalékos HÉI-t január elsejétõl alkalmazzák. Csupán az elektromos energia, a hõenergia és a földgáz esetében halasztotta el áprilisig a megemelt HÉI alkalmazását  a végrehajtó hatalom. A medgyesi Gaz Metan egyes vezetõinek véleménye szerint a 19 százalékos HÉI alkalmazásának eredményeként 50 százalékkal fog emelkedni a földgáz ára.

Piaci árak

Temesváron
    Zöldségpiac Burgonya 3000-4000 lej, káposzta - 6000-8000 lej, savanyú káposzta - 8000-10 000 lej, kelvirág - 30 000-35 000 lej, gomba - 25 000-30 000 lej, bimbóskel - 25 000-30 000 lej, tojásgyümölcs - 30 000-35 000 lej, paradicsom - 25 000-30 000 lej, uborka - 30 000-35 000 lej, brokkoli - 30 000-35 000 lej, mák - 50 000-60 000 lej, sütõtök - 3500-4000 lej, hagyma - 8000-10 000 lej, fokhagyma 8000-15 000 lej, gyökérzöldség vegyesen - 8000-14 000 lej.
Gyümölcspiac Alma - 8000-15 000 lej, körte - 23 000-25 000 lej, szõlõ - 30 000 lej, narancs - 14 000-18 000 lej, kiwi - 30 000-35 000 lej, banán - 14 000-18 000 lej, citrom - 14 000-15 000 lej.
    Gabonapiac Búza - 2500-2800 lej, árpa 1800-2000 lej, kukorica - 1400-1700 lej, zab - 1800-2000 lej, szója - 3000-3200 lej, kevert táp - 2500 lej, fehérliszt - 4500-5000 lej, máléliszt - 3000-5000 lej, gríz - 6000 lej, napraforgó 4000-9000 lej, tökmag - 20 000-22 000 lej.
    Állati termékek piaca Tojás - 1300-1600 lej/db, tej - 6000 lej/l, tejföl (4 dl) - 13 000-15 000 lej, tehéntúró - 28 000-30 000 lej, édes juhtúró - 32 000-35 000 lej, sós juhtúró - 38 000-40 000 lej, füstölt kolbász - 30 000-33 000 lej, füstölt oldalas - 30 000 lej, füstölt szalonna - 15 000-18 000 lej, nyerssonka egészben - 30 000-33 000 lej, darált kolbászhús - 25 000-28 000 lej, méz - 35 000-45 000 lej, napraforgóolaj (hazai) - 14 000-15 000 lej/l. (Az árak egy kilóra vonatkoznak.)
    Állatvásár Hathetes malacok párja - 300 000-350 000 lej, nyolchetes malacok párja - 350 000-400 000 lej, háromhónapos süldõk párja - 450 000-550 000 lej, négyhónapos süldõk darabja - 550 000-600 000 lej, hízók kilója élõsúlyban - 12 000 lej.
    Virágpiac Hóvirág csokra - 5000 lej, frézia - 5000-15 000 lej, gerbera - 10 000-15 000 lej, nõszirom 10 000-15 000 lej, szegfû - 5000-8000 lej, rózsa - 15 000-25 000 lej, orchidea - 30 000-50 000 lej. (A virágok szálja)

Aradon
    Tegnap az aradi Oboron gyenge-közepes volt a piac mind a kereslet, mind a felhozatal szempontjából, az árak kb. a múltheti szinten mozogtak.
    A búza mázsáját 270 ezerért, a kukoricáét 160, az árpáét és zabét 170, a korpáét 150-160, a szójáét 250 ezer lejért kínálták.
    A választási malacnál nagyobbak párját 350-600, a süldõk darabját 500-900, a kövér sertés (amibõl nagyon kevés volt és hamar elfogyott) kilóját 12 ezer lejért árulták. Szarvasmarha, ló nem volt.
    A vesszõseprûért 15 ezer, a kapa- és ásónyélért 10-15, a szalma bálájáért 20, a széna bálájáért 40 ezer lejt kértek, a lószerszám egy pár lóra 1,5 millió, a vesszõkosár 20-30 ezer, a nád négyzetmétere 5000 lejbe került.

Kocsik József

Hitéletünk

“Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának
van hatalma a földön a bûnök megbocsátására!”
            (Márk 2, 10)

Összejövetelek a pécskai Kolping klubban
    A pécskai katolikus plébánia alagsorában mûködõ Kolping klubban két összejövetelt is szerveznek ezen a hét végén. Pénteken este az idõsebb ifjak számára szerveztek bulit, míg szombaton 19 órától ifjúsági összejövetelt szerveznek, melynek témája az egymással való ismerkedés, a megfigyelés.
    Jövõ szombaton, február 26-án ugyancsak a Kolping klubban kerül megrendezésre az a farsangi buli, ahova azok kapnak meghívót, akik részt vettek az eddigi tevékenységeken.
    Vasárnap, február 27-én 16 órai kezdettel a pécskai kultúrotthonban lép fel a Temesvári Csiky Gergely Színtársulat, és Helló, újra kabaré címmel bemutatják kétrészes vidám összeállításukat. Belépõjegyek elõvételben a plébánián, illetve az elõadás megkezdésekor a bejáratnál szerezhetõk be.
    Március 4-én jelmezbált szerveznek a Fórum teremben, ahova minden Kolping tagot szeretettel várnak.
    A helybeli katolikus templomban megkeresztelték Maczey Alexandrát.

Az arad-belvárosi katolikus egyházközségben
    Elhunyt a 71 éves Virág Márton, a 88 éves Crisan Ida, a 88 éves Deák Rozália, a 89 éves Hodema Etelka Natália, valamint a 80 éves Diamat Erzsébet.

Az arad-ségai római katolikus egyházközségben
    Elhunyt a 48 éves Viczkus Márton, a 77 éves Lutai Mária, a 78 éves Czibrik Ilona, a 86 éves Scherer Ilona, a 69 éves Virág Mária, a 63 éves Baltã Adalbert, a 77 éves Mátyás Elza, a 72 éves Mogyorósi Margit, az 51 éves Szécsi György, valamint a 68 éves Makó Mária.
    A helybeli templomban megkeresztelték Németh Daniel Romeót, Horváth Dávid Róbertet, Pap Beatrice Cameliát, valamint Lengyel Tímea Denisa Évát.
Zimándújfalui fiatalok az Ifjúsági világtatlálkozón
    A 2000. évet a Szentatya Szentévvé nyilvánította. Ebbõl az alkalomból számos egyházi jellegû találkozót szerveznek. Egyik közülük az augusztus 10-e és 20-a között Rómában megszervezendõ Ifjúsági világtatlálkozó, amelyen két zimándújfalui fiatal, Spír Terézia és Spír Erika is részt vesz.
    A helybeli katolikus egyházközség plébánosa, Kiss Vilmos a közelmúltban tért haza a németországi Sigmaringen Dorfból, ahol a helybeli és környékbeli katolikus egyházközségek életével, a hívekkel ismerkedett, illetve tanulmányozta a farsanggal kapcsolatos egyházi szokásokat.
IKE-bál volt Déván
    A dévai IKE tegnap hangulatos farsangi maszkabált rendezett a Melite gyülekezeti otthonban.


Egyház és önkormányzat

    A Temes Megyei Kormánybiztosi Hivatal és a Constiintã si Libertate szabad vallásgyakorlás-védelmi egyesület együtt rendez Egyház és önkormányzat együttmûködése témával február 21-22-én tanácskozást a Bega-parti municípiumban. Az eszmecserén kiemelten foglalkoznak majd a témával  összefüggõ szociális kérdésekkel, továbbá az e területen lehetséges együttmûködés szükségességével, lehetõségeivel.
    A szemináriumon a román parlament, valamint a vallásügyi kérdések államtitkárságának képviselõi is jelen lesznek. És természetesen  önkormányzatok vezetõi, valamint a kérdésben érintett civil szervezetek képviselõi.
    A tanácskozás a megyei tanács székházában február 21-én, hétfõn 10 órakor kezdõdik.

A dévai Melite-házat 1996-99 között építették a helybeli református hívek. A legkorszerûbb igényeket is kielégítõ, saját központi fûtéssel rendelkezõ létesítményben már szerveztek kiállítást, de bármilyen magyar vonatkozású tevékenységnek otthont ad
Andrásy-fotó

Ne azt keressük, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt

Lovász János dévai református lelkipásztorral a lelkészi hivatalban megtartott szombati vallásóra után beszélgettünk.

    - Tiszteletes úr, kérném, nagy vonalakban mutassa be egyházközségét.
    - Tavaly év végén 1956 lelket számlált az egyházközségünk, de sajnos, apad a lélekszámunk, mert az elhalálozáshoz mérten kevés a keresztelés. Ezt jól szemlélteti az elmúlt évi statisztika, hiszen 27 temetés, 11 keresztelés, illetve 7 esküvõ van bejegyezve. Utóbbival kapcsolatban meg kell jegyeznem: tiszta református pár egy sem volt közöttük.
    - E vegyesházasságok katolikus vagy ortodox hívekkel köttetnek?
    - Az egyház mindenképp veszít, de magyar szemszögbõl a katolikussal kötendõ házasság elfogadhatóbb. Sajnos, a vegyesházasságok többsége nem ilyen.
    - Milyenek a tapasztalatai a református-ortodox vegyesházasságok utódaival kapcsolatban? Közülük hányan lesznek reformátusok vagy magyarul beszélõk?
    - Ez a magyar fél talpraesettségén múlik leginkább. Szomorú tapasztalatom, hogy általában nagyon kevés százalékából válik magyarul beszélõ. Több, vegyesházasságból származó fiatal jár hozzánk vallásórára, ami már eleve reménytkeltõ, mert azt jelenti, a szülõk között erõsebb a református hajlam az ortodoxnál.
    - 50 vagy 30 évvel ezelõtt mekkora volt a dévai református egyházközség?
    - Nem mennék vissza ilyen hosszú idõre. Idén temettük Bréda Ferenc esperesünket, aki lelkésze volt a gyülekezetnek. Az õ 46 esztendei szolgálata idején érdekes módon többet kereszteltek, mint amennyit temettek. 1990-ben kerültem ide, akkor 1100 hívõrõl tudtam. Tíz év alatt sikerült feltornásznunk a lélekszámot 1956-ra, amiben holland segélyek is közrejátszottak. Nem váltak valamennyien templomjáró hívekké, de hozzájárulnak a közös teherviseléshez.
    - Vasárnaponként általában hányan vesznek részt az istentiszteleten?
    - A hívek egytizede, 200 körül, ami azt jelenti, a karzatokon kívül megtöltik a templomteret. Erdélyi viszonylatban általános jelenség, hogy a hívek 10%-a jár rendszeresen templomba. Legtöbben húsvétkor, karácsonykor vagyunk, amikor megtelnek a karzatok is, és úgymond, “lenézik a papot” - neveti el magát -, ami számomra felemelõ érzés.
    - Együttmûködik-e önöknél az egyház az iskolával?
    - Heti rendszerességgel megtartjuk a vallásórákat. Ezt a feleségemmel megosztva végezzük, délelõtt az elemiben õ, délután az V-VIII. osztályban jómagam. A nyolcadikosok számára nem az iskolában, hanem a lelkészi hivatalban tartom a vallásórát szombaton, illetve azok számára, akik nem magyar iskolába járnak. Elõbbieknek azért ilyen a programjuk, mert amúgy is 7-8 órájuk van naponta, ezért a vallásóra már túl megterhelõ lenne számukra.
    - Zajlik-e egyházi alapról kiinduló kulturális élet?
    - Tanítók, tanárok felkérésére olyan nevezetes napokon, mint mondjuk március 15., elõadásokat szerveztünk. Legújabban az Ifjúsági Keresztyén Egyesület rendezvényeire talán többen eljönnek, használhatják az új Melite-házat, ám velük szemben volt egy olyan kikötésem: ahány elõadást tartanak, annyi bulit is szervezhetnek. Jelenleg egy Petõfi-mûsorral készülnek, amelybe bekapcsolódott egy tanítónõ, Csatlós Zsófia is, aki fiatalos lendülettel elkapta a fiatalok hullámhosszát. Komfirmándus kortól felfelé hetente egyszer összegyûlnek a fiatalok, na persze nekik is csupán az egy tizede. Kezdetben kiküldtek 100 meghívót, s 30-an el is jöttek, de idõvel közülük is lemorzsolódtak néhányan. Van egy bizonyos korosztály, amelyik úgy érzi, már kinõtte magát innen. Ugyanitt szeretném elmondani, hogy a vallásórákra római katolikus fiatalok is eljönnek néhányan, mert mindig kihangsúlyoztam: ne azt keressük, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt bennünket. Együtt mûvelõdnek, szórakoznak, ami azt hiszem, mindkét felekezet számára csak hasznos lehet.
    - Milyen a kapcsolatuk a katolikus egyházzal?
    - Az ökumenikus tanévnyitón, tanévzárón, illetve a márciusban szervezett közös nõi imanapon kívül nincs más közös rendezvényünk. Utóbbit minden évben felváltva rendezzük meg, tavaly nálunk volt. Hozzá kell fûznöm: eleinte bizalmatlanul fogadták egyes hívek, hogy az ökuménia jegyében a református templom szószékérõl a katolikus plébános hirdetett igét. De ez azóta megszûnt, mert még a bizalmatlanok is rájöttek: különösen a szórványban elengedhetetlen fontosságú a magyarság összefogása, függetlenül a felekezeti hovatartozástól.

Balta János

A nevetés és a farsang öröme

    A pogány görögök, rómaiak szomorú vallásnak tartották a kereszténységet. A keresztényseget csak felületesen ismerõ kívülállók bizonyára most is úgy tekintenek a vallásra, mint valami merev, fekete kámzsás papok altál celebrált tömjénfüstös cerémóniára. A kereszténység lényege viszont az élet tisztelete, a feltámadás bizonysága, az Istennel kötött szövetség és a harmonikus, békés világ öröme. Ez a vallás az öröm vallása, amely nem zárja ki, nem tiltja meg a nevetést.
    Jézus földi mûködésének éveit nehéz elképzelni õszinte derû, felszabadult nevetés nélkül. A tanítványok is bizonyára tréfálkoztak, ugratták egymást, hittek és reménykedtek - tehát nevettek. Kinevették a farizeusokat, a fukar gazdagokat, a gõgös rómaiakat. A vértanúk sem mártírnak készültek, a szentek sem  mindig égre függesztett, áhítatos arccal jártak-keltek a világban.
    Ismerek olyan szerzeteseket, akik mindig derûsek. Ez a derû a lélek nyugalmából, legbelülrõl fakad. Ez nem az eladók vagy ügynökök kényszeredett vigyora, hanem az összeszedett lelkû ember tiszta, szelíd öröme.
    Az egészséges humor, a jóízû nevetés megfiatalítja a lelket és elviselhetõbbé teszi a megpróbáltatásokat.
    A jókedv nevetését azonban nem szabad összekevernünk a gúny és hitetlenség csúf nevetésével, a káröröm és az irigység, a  feltékenység és a rosszindulat farkasvigyorával. A jó és a gonosz nevetés forrása egyaránt megtalálható a szívünkben, s a földies világ inkább az utóbbira csábít. Aljas és kegyetlen tréfákon, vicceken nincs Isten áldása, a gyölöletbõl eredõ nevetés nemcsak a lelket mérgezi, hanem az értelmet is.
    Ha elfelejtettük volna, akkor újra kell tanulnunk a szent, ártatlan, felszabadult nevetést, amely senkit sem aláz meg. Önmagunk ballépésein tanulhatjuk meg legkönnyebben ezt a fajta bölcs nevetést, ahol a saját hibáink, fogyatékosságaink, mulasztásaink miatt fakadhatunk leghamarabb Istennek is tetszõ kacajra.
    A nevetés segítséget jelent azon a pallón, amely, a gyarlóság és a tökéletesség távolságait köti össze. Figyelmeztet bennünket korlátainkra, földi nyûgeinkre, átmeneti állapotunkra. Isten elõtt az imádság erejével ér föl a nyugodt, derûs, lélekbõl fakadó nevetés.
(Megjelent a Vasárnap legutóbbi számában)

    A fenti szellemben rendezik meg az arad-ségai római katolikus plébánián a gyerekek, fiatalok és felnõttek számára a farsang örömeit, a következõ program szerint:
        - február 19-én, délután román gyermekek és fiatalok számára;
        - február 26-án délután magyar felnõttek részére;
        - február 27-én délután magyar I-VIII. osztályosok részére;
        - március 4-én délután a magyar katolikus ifjúság részére.
    A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak.


Msgr. Roos Márton  megyéspüspök 2000. évi elsõ körlevele (III.)

    Kedves paptestvéreim !
    (5.) 2000. jubileumi év. Bizonnyára sok mindenrõl lehetne még szólni, ami egyházmegyénk szükségleteit és megújulását illeti: Egyrõl azonban legyen megengedett hosszasabban szólnom: a 2000-ik Jubileumi Évrõl, amelyet az egész Egyház és a kereszténység különleges módon meg akar ünnepelni. Erre vonatkozólag már az idei falinaptárban biztos idõpontok lettek megállapítva. Egyházmegyénk minden esperessége a naptárban megjelölt napon zarándoklatot szervez a Temesvári Székesegyházhoz valamint a Mária Radnai kegyhelyre. Úgyszintén 2000. évi szeptember 24-én, szent Gellért, egyházmegyénk védõszentjének fõünnepén, közös zarándoklatot szervezünk Csanádra, amely zarándoklaton minden egyházközség egy elõre meghatározott számú csoporttal vehet részt. A zarándoklatokra vonatkozó tudnivalókat késõbb fogjuk közölni. Szentatyánk, II. János Pál pápa az “Incarnationis Mysterium” kezdetû bullájában különösképpen kiemeli a búcsút és a zarándoklatokat. Ezenkívül felhatalmazta az egyházmegyés püspököket, hogy nevezzenek meg egyházmegyéjük területén több templomot, ahol a búcsút egyszer naponta, de az évnek minden napján el lehet nyerni, természetesen azon feltételek mellett, melyeket a következõkben magyarázni fogunk. A Szentatya kiemeli még a vértanúk ünnepeit, akikrõl nem csak a jubileumi évben, hanem állandóan meg kell emlékeznünk.
    a.) A jubileum alkalmával teljes búcsút nyerhetünk, amely az ideiglenes büntetéseknek teljes elengedését jelenti, miután bûneinket egyénileg és teljességükben meggyóntuk, részt vettünk a szentmisén, a szentáldozáshoz járultunk, egy különleges jócselekedetet végzünk, a kijelölt templomok egyikét felkeressük és ott a Szentatya szándékára elimádkozunk egy Miatyánk-ot, a Hitvallást és egy Üdvözlégy Máriá-t. A betegek, akik házukat vagy lakásukat nem hagyhatják el, a fenti feltételek megtartásával otthon is elnyerhetik a teljes búcsút.
(Folytatjuk)

SportVilág

Ikpe az új sztár az FC UTA-nál!

    Alig néhány napja érkezett meg Aradra a piros-fehérek legújabb nigériai idegenlégiósa, Prince Ikpe, máris emelkedõben a népszerûségi mutatója. Legalábbis sajtókörökben ez észlelhetõ, hiszen  a 22 éves színes bõrû labdarúgó átfogóan válaszol a kérdésekre, s szerénysége ellenére ügyesen tapint a lényegre. Jól beszél angolul és olaszul, ami megkönnyíti a vele való közlést. Négy lánytestvére van, s õ az egyetlen fiú az Ikpe családban. Még nem nõs, nigériai barátnõje van, aki a számítógépek világát választotta, s rövidesen õ is Aradra költözik.
    Az FC UTA új sztárjátékosa leginkább a támadó középpályás szerepében érzi magát a legjobban. Lorenzo Rubinacci edzõ Ikpét a Juventus francia kitûnõségéhez, Zinedine Zidanehoz hasonlította. Már ami a nigériai fiú játékstílusát és taktikai feladatkörét illeti. Az olasz Mester egyben jelenlegi játékoskerete legtechnikásabb labdarúgójának tartja Ikpét, aki szerint a “fekete” kontinensen Nigériában, Dél-Afrikában és Ghánában játszák jelenleg a legjobb futballt. Azt is megtudtuk tõle, hogy Nigériában kb. úgy szeretik a labdarúgást, mint Brazíliában. A gyermekek egész zsenge koruktól kezdve rúgják mezitláb a labdát, mint Pelé hazájában. Az iskolákban is nagy hangsúlyt kap a labdarúgás. Van mibõl válogatni. Egyre több azon afrikai fiatalok száma, akik a futballban látják jövõjük kulcsát. Ezzel magyarázható az afrikai játékosok Európa felé történõ exódusa. A nigériai fiatalokra pedig hangsúlyozottan jellemzõ, hogy igyekeznek valakivé lenni az életben. A labdarúgás, és általában a sport az egyik megnyilvánulási területük, a zene pedig a másik.
    Prince Ikpe korábban már játszott Mexikóban is, ahol - szerinte - a labdarúgás kicsit másként fest, mint Európában vagy Afrikában. E közép-amerikai országban igencsak minden futballista a labda irányába mozog, ami nem biztosítja a játék szellõsségét, könynyedségét, hanem zsúfolttá teszi magát a pályát. Ott a technikásabb labdarúgók kevésbé érvényesülnek, mert nincs mozgásterük, nem biztosított számukra az összjáték lehetõsége. Ezért is áramlanak az afrikai labdarúgók jobbára Európa felé, ahol a futballt - Ikpe szerint - még elég jól lehet játszani. Azzal együtt, hogy e kontinensen a védõk egyre inkább “leülik” a támadói kreativitást.
    Persze, az FC UTA legújabb sztárjátékosa is szeretne majd neves európai klubcsapatban játszani. Számára az aradi B-osztályú együttes csupán ugródeszkát jelent, ami nem jelenti azt, hogy társaival együtt nem tesz meg majd mindent az FC UTA élvonalba juttatása érdekében. Ha jól megy neki a játék, akkor az sem kizárt, hogy nagy kaliberû A-osztályú román csapatok is szemet vetnek rá. Fajsúlyos ajánlat esetén pedig eligazolható lesz. Ezt már Marin Lupas klubelnöktõl tudtuk meg.
    Prince Ikpe portréját majd a bajnoki szereplés során nyújtandó teljesítménye egészíti ki. Elvégre szakmailag az lesz a mérvadó, miként is focizik ez az afrikai fiú.
Berecz Sándor

K&K  nagyker

TBZ képviselet
          Exkluzív esküvõi és keresztelõi meghívók legbõségesebb választéka

NORIEL megyei képviselet
          Román nyelvû NORIEL társasjátékok (MONOPOLY, SCRABBLE) nagytételben Arad megyében csak nálunk

Lerakat és bemutatóüzlet:
 - Kórház tér, 5. tömbház, C lépcsõház -
tel: 237-404, mobil: 092-397-417
ÁRUSÍTÁS KIS- és NAGYTÉTELBENNõi asztalitenisz-bajnokság

Az Arad Municípiumi Sportklub CONAR a második helyre ugrott

    Az Aradon zajló asztalitenisz nagyüzem következõ állomása az A-osztályú nõi csapatbajnokság 2. fordulója, melynek mérkõzései tegnap este fejezõdtek be. Az Arad Municípiumi Sportklub CONAR csapata 6:0-ra gyõzött a Craiovai Universitatea ellen. Pontjait Livia Cãruceru (2 gyõzelem), Lucia Balas (2) és Dana Dodean (2) szerezte.
    Az aradi csapat a következõ mérkõzésén 6:4-re nyert a Buzãui CS ellen. Veronica Popiuc, Lucia Balas és Dana Dodean 2-2 gyõzelmet ért el.
    Az Aradi Sportklub a harmadik mérkõzésén magabiztosan vezetett a Râmnicu Vâlceai CSM ellen, ám a végeredmény lapzártánkig nem alakult ki.
    További eredmények: Râmnicu Vâlcea - Buzãu 1:6, Râmnicu Vâlcea - Craiova 2:6.
    Tehát az aradi csapatnak három gyõzelmet könyvelhetünk el nyugodtan, ami azt jelenti, hogy a Buzãui CS mögött a második helyre ugrott az elsõ értékcsoport (1-4. helyezettek) rangsorában. A harmadik helyen Craiova, míg a negyediken Râmnicu Vâlcea tanyázik.
    A következõ forduló mérkõzéseit Râmnicu Vâlcean rendezik.
    Emlékeztetünk arra, hogy az A-osztályú küzdelemsorozat végén az elsõ két helyezett fölkerül a Szuperligába. A Livia Cãruceru játékos-edzõ által felkészített aradi csapatnak idén erre jó esélye van.
(Berecz)

Röviden

    • Az A-osztályú nõi kosárlabda-bajnokság 26. (hétközi) fordulójának további eredményei: Galaci LPS - Sportul studentesc 54:78, BNR - Craiova 83:46, Târgoviste - Kolozsvári “U” 68:40, Fartec - Dés 60:54, Rapid - Olimpia 82:47.
    Az állás 1. AIKK 53 (+1 meccs), 2. Livas 48, 3. Rapid 48, 4. BNR 43 (+1), 5. Sportul 41 (-1), 6. Kolozsvári “U” (+1) 41, 7. Dés 40, 8. Fartec 39, 9. Nagyvárad 32 (+1), 10. Olimpia 32 (+1), 11. Galac 31 (+2), 12. Craiova 29 ponttal.
    Legközelebb az AIKK a Rapidot fogadja, mégpedig február 23-án, 18 órától.
    • Ma kettõs barátságos labdarúgó-mérkõzés lesz az aradi ASTRA stadionban: 11 órától: Motorul-ASTRA - Temesvári Telecom. 13 órától: Aradi Universitatea - West Petrom.
    • Bicskei Bertalan szövetségi kapitány kijelölte 22 fõs keretét a szerdai Ausztrália elleni barátságos mérkõzésre. A keretben 8 újonc és 11 idegenlégiós található.
    A keret: kapusok: Babos, Szûcs, védõk: Dragóner, Sebõk, Bódog, Molnár, Hrutka, Lakos, Mátyus, Szatmári, középpályások:  Lendvai, Bagoly, Vincze, Rósa, Bukrán, Pisont, csatárok: Zavadszky, Dombi,  Klausz, Ferenczi, Nagy, Egressy.
    • A Spanyol Kupa negyeddöntõjének visszavágóin: Rayo Vallecano - Atlético Madrid 2:2. Tj.: az Atlético, 2:2-vel - idegenben lõtt gólokkal, Compostela - Espanyol 1:0. Tj.: az Espanyol, 5-2-vel, Barcelona - Osasuna 2:0. Tj.: a Barcelona 6:0-val.
    • Miamiban az Arany Kupa A-csoportjában nagy meglepetésre Honduras  2:0-ra legyõzte Kolumbia csapatát.
        A-csoport: Honduras - Kolumbia 2:0. Gólszerzõ: C. Pavon (71.), Nunez (78.)
        B-csoport: Egyesült Államok - Peru 1:0. Gólszerzõ: Jones (59.)
    • Andrej Tyihonov, a Szpartak Moszkva csapatának meghatározó játékosa  megunta az orosz sportolók elleni erõszak-hullámot, és el akarja hagyni Oroszországot. A 29 éves futballistának terepjáróját a napokban a háza elõl lopták el, mialatt feleségével kiszállt kinyitni a kertkaput. A tolvaj a házaspár 18 hónapos kisfiát egyszerûen kidobta az autóból. Oroszországban két hónap leforgása alatt ez volt az ötödik bûntény, amely egy sportoló ellen irányult.
    • Bejutott a legjobb nyolc közé a  MiZo-Pécsi VSK a nõi Euroligában, miután fölényesen verte a  görög  fõvárosban a Sporting Athént.
    • Jelentõs anyagi elismerésben részesül kimagasló Világkupa-eredményeiért Szabados Béla. Bár magyar úszó nem indult a rövidpályás Világkupa-sorozat utolsó versenyén Malmöben, ennek ellenére összetettben két számban is az élen végzett. Szabados 100 és 200 méteres gyorsúszásban megnyerte a  Világkupát, 400 méteren pedig harmadik lett, amiért összesen 9000 dollárral jutalmazzák.
    • Kovács Ágnes újabb gyõzelmet aratott a rövidpályás Világ Kupa-sorozat  záró, malmöi versenyén. A magyar úszónõ az 50 méteres mellúszást nyerte meg 31,75  másodperccel a német Gerasch (32,19 mp) elõtt. A férfi 200 méteres vegyesúszásban Batházi István ezüstérmes lett.
    • Jason Gardener brit sprinter a madridi fedett pályás viadalon beállította az 50 m-es síkfutás világcsúcsát. Gardener 60 méteren lett elsõ 6,48 mp-cel, de közben az 50 méternél mért ideje 5,61 mp-es világrekordbeállítás volt.
    • A Balogh Gábor, Kállai Ákos, Kovács Gergely alkotta Honvéd együttes nyerte a Steffl Kupa nemzetközi fedettpályás öttusaviadal férfi váltó-versenyét. A Honvéd végig  az élen állva nyerte a viadalt az Újpest triója és a cseh válogatott elõtt. Nagy meglepetés, hogy az esélyes Csepel csapata a vert mezõnyben végzett. A nõknél a Vörös, Máthé, Vojtkó Alba Volán-hármas gyõzött.


Ha munka lenne...

    Berezózszki János 40 éves, 6 gyermek apja, a majláti nagy társasnál fogatosként dolgozik. Nem munkakönyves alkalmazott, de fizeti a nyugdíj-hozzájárulást, tehát valamikor majd számíthat a nyugdíjra.
    - Ilyenkor, télen is van munkájuk?
    - Nagyon kevés, ilyenkor inkább alkalmi munka kerül.
    - Mennyit tud mégis megkeresni?
    - Hát, ha legalább két hétig van munkám, keresek olyan 200-300 ezer lejt, de ehhez még 1000 lejenként hozzájön 60 deka gabona is, így már elfogadható.
    - Most, amikor inkább traktorral, teherautóval szállítanak, milyen munka kerül egy fogatos számára?
    - Télen mûtrágyát szállítani a gabonaföldre, tavasszal boronálni, vagy a társastagok számára kukoricát vetni. Nyáron szalmahordást végzünk, õsszel a cukorrépát szállítjuk vagy a tagoknak a háztáji kukoricát.
    - Jelenleg van munkája?
    - Szinte semmi.
    - Fizetés?
    - Az is semmi - legyint lehangoltan.
    - Más munkát sem lehet találni?
    - Most nem, de talán ha egy kicsit megfagy vagy felszikkad a föld, kertet áshatok valahol. Szerencsére, az asszonynak és a lánynak van állandó munkája, itt dolgoznak a büfében.
    - Hány gyereket kell még eltartania?
    - Hát, a legnagyobb férjhez ment, azt tartja az ura. A második itt dolgozik, de Szabin, Kati, Móni és Panni még otthon van.
    - Szociális segélyt nem kapnak?
    - Nem, csak a gyerekpénzt. Nem is tudom, talán olyan 140 ezret fejenként. Nem sok, de legalább biztos pénz. Az én keresetem azonban olyan, mint a kutya vacsorája. Vagy kerül, vagy nem. Pedig higgye el, én bármilyen munkát elvállalnék, csak lenne. Nem mondhatom a gyerekeknek, hogy most nem tudok ruhát venni vagy nincs mit enni, mert nem találtam munkát. Legalább ne lenne olyan félreesõ helyen Majlát, mert eljárnék én máshová is dolgozni...
Balta János


 Pályázati felhívás

     A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fõosztálya (továbbiakban NKÖMNEKF) pályázatot hirdet határon túli magyar közösségek önszervezõdését szolgáló mûvelõdési tevékenységek támogatására.
    Pályázni az alábbi témákban lehet:
    - hagyományõrzõ rendezvények és képzések (népzene, néptánc)
    - helytörténeti feltáró és megõrzõ tevékenység
    - amatõr mûvészeti rendezvények és képzések (színjátszás, kóruséneklés, bábjátszás)
    - magyar vonatkozású helytörténeti gyûjtemények védelme és gyarapítása
    - népfõiskolai képzés
    - tudománynépszerûsítõ és tudományos rendezvények
    - magyar humán kultúrával (történelem, irodalom) kapcsolatos események, vetélkedõk
    - a határon túli magyar egyházak közmûvelõdési és gondozási tevékenysége
    - magyarországi nagy bemutató fórumok, fesztiválok több régió számára.
    A közmûvelõdési tevékenységek jellegénél fogva a pályázatkiíró a fenti feladatokon kívül az önszervezõdés elvi alapján minden új, a helyi magyar közösséget építõ, azt megerõsítõ tevékenységet támogathat.
    A támogatás elnyerésének módja és feltételei:
    - Pályázni az erre rendszeresített ûrlapon lehet.
    -  A kitöltött ûrlaphoz csatolni kell: A pályázó közösség, civil szervezet  tervezett tevékenységének célját,  meghatározva azokat a közösségeket és tevékenységet, amelyeket a kért támogatás érint, valamint részletes költségvetés a tevékenységrõl .
    - Két szakmai referencia.
    Több pályázat is benyújtható, de minden pályázatot külön ûrlapon és a szükséges dokumentációval kell ellátni.
    Pályázati ûrlapot és dokumentációt az RMDSZ Megyei és Területi Szervezeteinél is lehet igényelni, valamint az EMKE Országos Elnökségétõl, cím: 3400 Cluj, Densusianu 6/a.
    A nyertes pályázókkal a NKÖMNEKF megállapodást köt, amelyben a támogatási és elszámolási feltételeket megfogalmazza. A megállapodás megkötése után kerül sor a támogatási összeg átutalására.
    A 2000. évi támogatás csak olyan szervezetnek ítélhetõ, amlyik az elõzõ évi támogatással a megadott határidõig elszámolt.
    A pályázatkiíró csak a nyertes pályázókat értesíti!
    A  nyertes pályázatok listája megtekinthetõ 2000. május 1-tõl a minisztérium honlapján (WWW.nkom.hu)
    A pályázatokat a következõ címre kell beküldeni:
    Societatea Maghiarã de Culturã din Transilvania, 3400 Cluj-Napoca 9, C.P. 647.
    A pályázat beküldésének határideje: 2000. március 15. (postabélyegzõ dátuma).


 Olló

    • A National címû bukaresti napilap tegnapi száma a vadimtudori “România mare” hetilap vulgáris stílusát bírálja. Szép, szép, de ugyanennek a nemes nemzeti címû lapnak pénteki elsõ oldala olyan színes fotót közöl, amely vulgaritásával túltesz bármely pornóújságon: egy mesztelen bájos szõkeség egy ugyancsak mesztelen ifjú daliával olyan pózban enyeleg, amely miatt még a “Sztriptíz zuhany alatt” címû cikk is elpirul. Értjük, persze, az újságot el kell adni valahogy, de könyörgöm, hol van a jóízlés, a sajtószabadság és a korrekt üzlet határa? • Nem azért mondom, de a Jelennek is ajánlgattak - jó pénzért - mindenféle és fajta szexhirdetéseket, forró telefonszámokat, malackodásokat, ezeket azonban azoknak az újságoknak hagyjuk, melyek olvasói ezt a színvonalat ígénylik • Nem észrevenni azért mi sem tudjuk ezeket a förmedvényeket. A “România mare” említett és föntebb idézett száma, például, odáig megy a külvárosi kocsmai hangban, hogy két ismert és jelentõs államférfink és politikusunk feleségérõl állítja: Miora Roman és Dana Nãstase (külügyminiszterünk és egykori külügyminiszterünk, Iliescu pártjának második emberének felesége) még mindig jók a..., bocsánat még a szó elsõ betûjét sem merjük leírni • Bizony, nemcsak a szexuális prostitúció virágzik, hanem a sajtóprostitúció is, a legveszélyesebb azonban továbbra is a politikai prostitúció, s veszélyesebb még annál  a Mãdãlin Voicu cigányképviselõ által állítólag felröppentett gondolatnál is, hogy jobb sorsra érdemes és Istentõl elfelejtett országunk iparát a bordélyházak iparának hivatalosításával lehetne fellendíteni • És ha már a National címû országos napilapnál tartunk, amelyet, bevalljuk, egy magyarokat is érintõ, födöralizálódási veszélyrõl szóló íromány miatt lapoztunk át, azt is a nyájas olvasó tudomására hozza ugyancsak elsõ oldalas - négysoros címû - hírében, hogy felfedezték a szexuális sztimulálás csodaszerét. Ami, kérem szépen, nem más, mint a hazai õsi nemzeti eledel, a puliszka. Hat hónapon keresztül heti három kilogrammot kell belõle elfogyasztani, mit nekünk amerikai imperialista Viagra! Aki hiszi, próbálja ki, aki nem hiszi, olvassa el saját szemével, mit ír az újság, ha van háromezer leje, hogy megvegye, mert ennyibe kerülnek már hetek óta a Dâmbovita-parti napilapok, annak ellenére, hogy a Krajcáros igazsághoz hasonlóan gyártják nap mint nap az olcsóbbnál olcsóbb szenzációkat • Mivel ezekkel már tele van a hócipõnk, akárcsak a tanári és ügyvédi sztrájkokkal, ciánszennyezett döglött halakkal, miniszterek teátrális (ál)lemondásával, bingóbotrányokkal és  hétköznapi életünk egyéb hasonló eseményeivel, töredelmesen bevalljuk, ezen a héten szerény sajtószemle rovatunkban tudatosan próbáltuk kerülni a politikát. Hisz az olvasónak azzal van tele a hócipóje • Kit érdekelne, például, egy olyan hír, hogy Ion Iliescu, az egykori ateista, mostani szabadgondolkodó, szerdán - választási kampánya indításaként - megcsókolta az ortodox egyház keresztjét?...
Kilin Sándor 


 Az aradi hegyi turisták tíz éve

Nagy hagyományok nyomdokain

     Tíz esztendeje, 1990. január 23-án jegyezték be jogi személyként az Aradi Hegyvidéki Turista Egyesületet, február 13-án született meg az erre vonatkozó végleges bírósági döntés. Az eseményrõl február 17-én bennsõséges ünnepséggel emlékeztek meg az egyesület ezúttal szûknek bizonyult székházában az alapító és azóta beiratkozott tagok, más turista egyesületek képviselõi, s az összejövetelen ott volt Valentin Paul Neamt, Arad polgármestere is.
    A jubileum kapcsán Titus Stefanovval, az aradi turizmus közismert személyiségével, az egyesület alelnökével vesszük számba tíz esztendõ legfontosabb történéseit. Annak idején õ volt az, aki az Aradi Hegyi Turista Egyesület 1899-es alapszabályzatából inspirálódott, amikor a komoly hagyományokat folytató új egyesület alapszabályzata elkészült.
 
     - Cristian Alunaru elnök beszámolójában az hangzott el, hogy az Aradi Hegyi Turisták Egyesülete a megye elsõ civil szervezõdése volt a változások után.
    - 1990. január 13-én összejöttünk néhányan, régi turisták, s elhatároztuk az egyesület létrehozását. Január 23-án, az alakuló gyûlésen már hetvenen voltunk, az alapító tagok - köztük dr. Marcu és dr. Perneki sebészorvosok, Bessenyei Zsiga, Cristian Moisescu késõbbi polgármester - emlékszem, 100-100 lejt fizettek be a közös kasszába. Sokan sérelmezték, hogy õk nem lehettek alapító tagok, mert nem is tudtak az egyesület létrehozásáról - ezért aztán újabb ötven, s késõbb még több alapító tagot is bejegyeztünk - piros tintával - a névsorba.
    - Amelyen azóta vagy hatszázan szerepelnek.
    - Valóban, bár pillanatnyilag nyolcvan körüli a tagságdíjat rendesen fizetõk száma.
    - Ennek ismeretében azt mondhatnánk, hogy nagyon lelkesen indult neki a remélt új életnek az aradi turistagárda.
    - Lelkesen, de meglehetõsen nehéz körülmények között. Az elképzelés egy amolyan angol típusú klub, szervezet volt, aradi székhellyel, de amelyben minden csatlakozó egyesület megõrzi önállóságát. Szerettünk volna egy olyan információs bázist kiépíteni a romániai turisztikai célpontokról, amelyiket minden tagunk  eredményesen használhat...
    - A feltételes módból az tetszik ki, hogy nem sikerült maradéktalanul.
    - Sajnos, ilyen-amolyan okok miatt nem teljesen. De az eredmények sem hiányoznak, nagyon sok mindent sikerült elérni.
    - Lássuk, mit?
    - Mindenekelõtt saját székhelyet szerezni a város központjában, a Csanádi Palota pincéjében. Rendbehoztuk, van hol összejönni, a falakra kitehettük a trófeákat. Nagyon nagy eredménynek könyvelem el, hogy saját menedékházunk van, amivel nem sok romániai turista egyesület dicsekedhet.
    - Ennek érdekes történetérõl érdemes lenne bõvebben szólni.
    - Egy júliusi vasárnapon Márton Gyulával turistajelzéseket festettünk, s egy alapos megázás után - nem volt hová behúzódni -, elhatároztuk, hogy “toronyiránt” leereszkedünk a vasútállomásig. Útközben - Troas környékén jártunk - egyszerre egy tisztáson elibénk tárult egy már-már mesebelinek tetszõ erdészház. Ajtaja betörve, nem voltak ablakai, tele volt mindenféle ürülékkel, rettenetes állapotban - de volt benne két vaságy, s rögtön átvillant rajtunk, mit lehetne ebbõl az elhanyagolt épületbõl csinálni. Egy hét múlva többekkel odamentünk, alaposabban megnézni, s felkutatni, hogy tulajdonképpen kié. Az erdészeté volt, használatra meg is kaptuk. A tagság hatalmas munkával rendbehozta, ma valóságos gyöngyszem. Amikor egyesek látták, mi lett belõle, igyekeztek kitúrni bennünket, arra hivatkozva, hogy zavarjuk a vadakat, a szarvasbõgést stb. Még olyan vád is elhangzott egy névtelen levélben: azért festettük fehérre, hogy támpontot szolgáltassunk a repülõgépeknek... No de a menedékház, turistaszállás a fenyõvel, gesztenyével, hársfával szegélyezett tisztáson megmaradt. 220 dia örökíti meg  a munkát, amellyel rendbehoztuk.
    - Annak idején, úgy fél évtizede, Aradról indult el a más megyebeli turista egyesületek összefogásának ötlete.

     Beszélgetés egy pohár sör mellett, az ünnepi ülést követõen. Cristian Alunaru ügyvéd, egyesületi elnök (középen) és Corneliu Maior (jobbra), aki az egyesületet hathatósan támogató Goldis Egyetemet képviselte

    - 1994-ben létrehoztuk a Romániai Kárpátok és Természetbarátok Ligáját, amelynek kilenc megye - köztük olyan távoliak, mint Galac vagy Brassó - is tagjai. Egy ilyen ligával már kiléphettünk a nemzetközi színtérre - felvettük a kapcsolatot az Európai Természetbarát Turista Szövetséggel (a bécsi székhelyû egyesület tagságának létszáma meghaladja a negyedmilliót), valamint a magyarországi Természetbarátok Szövetségével, amellyel igen jó kapcsolatokat ápolunk, a nagyobb rendezvényekre kölcsönösen ellátogattunk. Ennek révén kapcsolódhat be Románia az Európát keresztül-kasul átszelõ turistaösvény-hálózatba, amely elméletileg már a romániai szakaszon is megvan - csak a jelzéseit kellene felfesteni.
    - Tagja-e az aradi egyesület az Európai Természetbarát Turista Szövetségnek?
    - Nem, sajnos, ahhoz sokkal nagyobb létszámú tagsággal kellene rendelkeznie.
    - A székházban kiállított rengeteg trófea - oklevél, kupa stb. - arról tanúskodik, hogy az egyesület mindenféle turistaversenyeket kezdeményez vagy ott van a mások rendezvényein.
    - Az utóbbi években rendszeresen megtartjuk turistaversenyeinket, amelyekre az egész országból eljönnek. Van ilyenkor idõre történõ tájbejárás, tájékozódási verseny, vetélkedõ alpinista alapismeretekbõl, elsõsegélynyújtásból, vetélkedõ a természet, idõjárás stb. ismeretébõl - jó hangulatú és nagyon hasznos összejövetelek. De vannak egyéb tevékenységeink is a szokásos, hetente, kéthetente rendezett megyei, a ritkább országos, vagy az évente egyszeri külföldi természetjárásokon kívül - 1997-ben, például, megszerveztük Czárán Gyula, a hazai turizmus kiemelkedõ alakja születésének 150. évfordulóját.
    - Mi a véleménye az egyesület jövõjérõl?
    - Az a kb. tíz ember, aki az egyesületben szívvel-lélekkel dolgozik, mondhatnám húzza az igát, azt látja: növekvõben van azok száma - s örvendetes, hogy a fiataloké - akik csatlakoznak. Úgy látom: új hullám van elindulóban, sõt már el is indult, s ez nagyon örvendetes. Bevallom: attól tartottam, hogy a csütörtök esti ünnepi összejövetel is olyan lesz, mint a többi. Nagyon örülük, hogy kellemesen csalódtam, mert tapasztaltam: mégis van igazi barátság és összetartás. Remélem, nemcsak egy pohár bor mellett...

Jámbor Gyula 

 Közlemény a villanyszerelõk engedélyezési vizsgájával kapcsolatban

    A 63/1998-as sürgõsségi kormányrendelet és a 001/1999. PE elõirányzatainak megfelelõen 2000. március 18-án tartják az I., II., III. és IV-es kategóriás villanyszerelõk engedélyezési vizsgáját valamint az 1999. áprilisi (bezárólag) szesszióig engedélyezett villanyszerelõk újravizsgáztatását.
    Feliratkozás 2000. március 16-án és 17-én
naponta 8-13 óra között.
    Részletes tájékoztatást nyújtanak a beiratkozással, a vizga tematikájával, a vizsgadíjakkal stb. kapcsolatban
AZ ELECTRICA RT
aradi áramszolgáltató fiókjánál, a marketing osztályon.

Telefon: 235-689. vagy 237-707 mellék 851 vagy 852.

(80)

 Körös-vidéki magyarok találkozója Nagyzerinden

     Február 23-án, szerdán 19 órai kezdettel a nagyzerindi községháza tanácstermében találkoznak a Körös-vidéki magyar települések RMDSZ  tisztségviselõi. A helybeliek, illetve a feketegyarmatiak mellett jelen lesznek Kisjenõ, Bélzerind, Vadász, Simonyifalva, Ágya, Szapárliget, Gyulavarsánd és Fazekasvarsánd magyar tisztségviselõi, valamint jelöltjei.
    Téma: a választási elõkészületek megbeszélése, egyeztetése.
    A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

 Az egészségbiztosítás mindenkinek kötelezõ!

    Azon személyeknek is, akik okiratokkal igazolják, hogy semmiféle jövedelemmel nem rendelkeznek: nincsenek alkalmazásban, nem kapnak munkanélküli segélyt, sem szociális segélyt, nincs földjük stb. Ezt írja elõ az 1998. január 1-jén érvénybe lépett egészségbiztosítási törvény. A havi egészségbiztosítási hozzájárulás számukra 63 000 lej, a jelenleg még érvényben lévõ országos minimálbér kéthavi 900 000 lejes átlagának 7 százaléka. Az egészségbiztosítási szerzõdés megkötésekor két évre -1998. január 1-jétõl 1999. december 31-ig - visszamenõleg ki kell fizetniük a biztosítási hozzájárulást, ami nem kevesebb, mint 2 066 000 lej, plusz az idei esztendõ elsõ negyedévére, ami újabb 204 000 lej. Az országos minimálbér 700 000 lejre történõ emelésével 108 000 lejre emelkedik a havi egészségbiztosítási hozzájárulása. A biztosított személyek ingyenes orvosi, kórházi kezelésre, kompenzált, illetve esetenként ingyenes gyógyszerekre jogosultak. Ellenkezõ esetben minden költséget fizetniük kell.
    Az egészségbiztosítási szerzõdés megkötéséhez szükséges iratokat az Arad Megyei Egészségbiztosítási Pénztár székhelyén, a municípiumi poliklinika 213-as szobájában kell benyújtani naponta 8-13 óra között.


 Magyarország krónikája (22.)

Nagy Lajos és a magyar nagyhatalom

     Az 1342-ben tizenhatévesen trónra került Lajos gazdag országot örökölt apjától. Hatalmát támogatta erõs kezû édesanyja, Erzsébet és a Károly Róbert uralkodása idején felemelkedett bárók is. Lajost az utókor fõként külpolitikai sikereiért nevezte el Nagynak.
    Három fõ irányba vezetett hadjáratokat: Itáliába, a Balkánra és Lengyelországba. Itáliai hadjáratainak oka az volt, hogy 1345-ben Nápolyban meggyilkolták András herceget, Lajos öccsét. A gyilkosság szálai András feleségéhez, Johannához vezettek. Lajos fegyverrel akart bosszút állni öccse gyilkosain, ezért 1347-ben elfoglalta Nápolyt, de Johanna Franciaországba menekült. Lajos király az Európában kitört pestisjárvány elõl 1348 tavaszán visszatért Magyarországra. 1349-ben újra sereget küldött Nápolyba, majd a következõ évben maga vezette hadait. Ismét elfoglalta a nápolyi királyságot. Belátta, hogy a távoli országot nem tudja megtartani, ezért 300 ezer aranyforint hadisarc fejében kivonta csapatait Nápolyból. A béke után Lajos több katonája is itáliai zsoldba szegõdött. Köztük volt Toldi Miklós, a király roppant erejû katonája is.
    Nagy Lajos uralkodása idején Velencével is összeütközésbe került. Velence ugyanis meg akarta szerezni a magyar királyság alá tartozó horvátországi és dalmáciai területeket, hogy a tengeri flottája építéséhez szükséges faanyagot innen szerezze be. Lajos ezért 1345-ben elfoglalta Horvátországot, amelynek élén ettõl kezdve ismét a magyar király által kinevezett bánok álltak.  A Velencével folytatott háború az 1358-ban kötött zárai békével ért ideiglenesen véget. Ebben Velence elismerte, hogy Dalmácia a magyar királyság része. A 70-es években azonban ismét kiújult a velencei-magyar háború. Ezt az 1381-ben kötött torinói béke zárta le, amelyben Velence vállalta, hogy évi 7000 aranyat fizet a magyar királynak.
    Nagy Lajos hódításainak másik fõ iránya a Balkán volt. Szerbia 1361-re, Bosznia 1363-ra, a Havasalföld és Moldova pedig az 1370-es évekre a magyar király vazallusa lett és elismerte annak hatalmát.
    Újabb veszélyt jelentett a Balkán-félszigeten terjeszkedõ oszmán-török hatalom, amely 1371-ben a Marica folyónál súlyos vereséget mért a bolgár és szerb csapatokra. Lajos is fölismerte a török veszélyt, ezért 1375-ben háborút indított ellenük. A román vajdák csapatai azonban átálltak a törökök oldalára, így Lajos vereséget szenvedett. A havasalföldi és török csapatok Erdélybe is betörtek, de Lajosnak végül sikerült legyõznie õket.
    Nagy Lajost 1370-ben Lengyelország is királyává választotta. Mint lengyel király, sikeresen védte meg új országát az akkor még pogány litvánok támadásaitól.
A sorozatot összeállította Ágoston Gábor és Hermann Róbert
    Az adások a Kossuth Rádió Határok nélkül c. mûsorában hangzanak el hétfõn, kedden, szerdán és csütörtökön 21.30 és 22 óra között. Könyv Lintia  Dionisie levelezésérõl

A román ornitológia megalapozója

     A hamarosan leköszönõ XX. század mûszaki-tudományos vívmányainak ártalmai egyre nagyobb mértékben rombolják környezetünk növény- és állatvilágát. Jól nyomon követhetõ a veszteség, ha egy-egy kutató felvillantja az elõdök hagyatékát, akiknek megfigyelései, felmérései, leírásai, rajzai alapján rekonstruálható a nem is oly távoli múlt irigylésre méltó állapota. Dr. Kiss András ornitológus, a Bánát Múzeum természettani részlegének a vezetõje egyike azoknak, akik szenvedélyesen kutatják a múltat. És mint legújabb kötete is tanúsítja, amit kibányász a feledés homályából, azt igyekszik minél szélesebb körben közkinccsé tenni. Most hagyta el a nyomdát Dionisie Lintia (1880-1952) címû kötete, melyben a nagy természetbúvár elõd levelezését dolgozta sajtó alá. Az 575 teljes egészében vagy töredékesen megjelentetett levél kordokumentum értékû. Dr. Kiss András magyarázó szövegeinek segítségével nyomon követhetõ a román ornitológia tudományos megalapozójának életútja, munkássága.
    A dél-bánsági Kákófalván született Lintia tanítóként kezdte pályafutását a Krassó-Szörény megyei Oraviczabányán, és mint szenvedélyes vadász, alaposan megismerte a vidék állat- és madárvilágát. A természetbúvárkodást azzal kezdte, hogy a puskavégre kerülõ ritka állatokat megtanulta kitömni, preparálni. A legsikerültebb példányokat elküldözgette a különbözõ múzeumoknak. Munkásságát egyre jobban méltányolták, híre eljutott a temesvári székhelyû Délmagyarországi Természettudományi Társasághoz is, amely felkarolta a fiatal tanítót, és a Budapesti Múzeum állattani osztályának a figyelmébe ajánlotta. A fõvárosi intézmény hathatós anyagi segítségével a fiatal természetbúvár Budapesten elsajátította a szakszerû preparálás mesterségét. Mi több, a Múzeumok és Könyvtárak Országos Igazgatóságától évi 500 korona támogatást is nyert, hogy több idõt szentelhessen a Délvidék jellegzetes madárvilágának a tanulmányozására, begyûjtésére. Ebben az idõszakban Európa számos múzeumával kerül kapcsolatba. Német, osztrák, magyar, jugoszláv stb. múzeumok természettani részlegei még ma is õrzik a bánsági gyûjtõ munkáit. Egyébként a verseci és temesvári múzeumok szinte teljes madárkollekciója Lintia Dénes preparátumai. Ebben az idõszakban a mind népszerûbb “madarász” a magyar természettudományos világ egyik közismert személyisége.

     Az impériumváltás kedvezett a román nemzetiségû kutatónak. Az új hatalom õt ültette a temesvári Banat Múzeum igazgatói székébe, és ebbéli tisztségében arra törekedett, hogy a nagy múltú intézmény tudományossága a keleti országrészre (Regátra) is hatást gyakoroljon. Törekvése az elsõ román madártani nomenklatúra (névmutató, szójegyzék) megszerkeszésében öltött testet. Ebben a mûben jelennek meg elõször románul a madarak tudományos igényû nevei. Hamarosan létrehozza Románia elsõ ornitológiai megfigyelõ állomását is, melynek központja Temesváron van, de egy kirendeltséget felállít Dobrudzsában, a Duna-delta térségében is. Ekkoriban már jól érzékelhetõ a mûszaki civilizáció káros hatása a környezetre; védekezésül megalapítja a Bánsági Természetvédõk Szövetségét. Igen népszerû volt Temesváron a Madarak karácsonya elnevezésû akciójuk, amikor is a város elõkelõségeit — fõleg a hölgyeket — meghívták a belvárosi parkba, hogy egy marék magot szórjanak az éhezõ madaraknak. Ami jó alkalom volt arra is, hogy ismertessék a közvéleménnyel a természetvédelem égetõ kérdéseit.
    Errõl egyébként széles körû levelezést folytat Európa sok hírességével. Közben három kötetben megírja és rendszerezi Románia madarait, amely ma is a hazai ornitológusok legfontosabb szakkönyve. Elsõ volt, aki múzeumi körülmények között a kitömött madarakat természetes környezetükben mutatta be.
Ismerõsei és volt munkatársai a nagy mesélõ, kiváló vadász és szakíró, nagyszerû társalgó, rendkívül népszerû közéleti személyiség emlékét õrzik. Nyugdíjba vonulásától 1952-ben bekövetkezett haláláig a Banat Múzeum természetrajzi részlegének tiszteletbeli vezetõje.
    A kötetben közreadott 575 levél olvasása közben nemcsak a tudós kutató életútjával, hanem a múlt században gyökerezõ tudományos élet sokszínûségével is megismerkedhetünk.

Sipos János 

APRÓHIRDETÉSEK

 Gratulálunk
    Zimándra ERDÕSY ZSUZSANNÁnak névnapja alkalmával jó egészséget és még hosszú, boldog életet kíván Jani bátya és Juci tánti.
4935760
    Cziszter Istvánnak 20. születésnapja alkalmával sok boldogságot, szerencsét és jó egészséget kíván a baráti köre.

    Gábor Enikõnek és Zoltánnak házassági évfordulójuk alkalmából Isten áldását és további boldog életet kívánnak barátaik.

Adásvétel
    Eladó német gyártmányú (JUNKERS) gázbojler. Telefon: 282-028.

Különféle
    Szegedi ruhagyár szakképzett varrónõket (férfiakat) alkalmaz. Érdeklõdni a 057/275-933-, 057/250-339-es telefonszámokon.

4935677
Gyászjelentés
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, após, testvér,
CRISTIAN GYÖRGY
94 éves korában elhunyt.
    Temetése ma 14 órakor a Felsõtemetõben.
A gyászoló család
Megemlékezés
    Ma 13 éve annak a szomorú napnak, hogy nincs közöttünk a nemes lelkû, drága jó édesanya,
NAGY IMRÉNÉ szül. HEITZ ILONA.
    Emléke örökre szívünkben él.
Lányai: Magda és Erzsébet

 Az újdonsült képviselõ elsõ sajtóértekezlete

Popa szerint a kormány fejet hajt az ügyvédek elõtt

     A képviselõ úr azt ígéri: rendszeresen tájékoztatja az aradiakat arról, hogy mit végez az ország bölcs gyülekezetében
 

    Elsõ sajtóértekezletét tartotta tegnap reggel Stefan Popa aradi liberális képviselõ, aki a múlt hónapban elhunyt Ioan Ratiu helyét foglalta el a Parlamentben. A parasztpárt volt alelnökének aradi képviselõi irodái is liberális kollégájára szálltak, így tegnap a Horea utcai kabinetben ismertette a sajtóval rövidtávú terveit az újdonsült képviselõ.
    A 66 éves Stefan Popa két hete foglalta el parlamentbeli helyét. A nyugalmazott ügyvédet azonnal beválasztották a képviselõház jogi bizottságába.
“Célom az, hogy Arad problémáinak megoldásáért lépjek fel. Konkrét támogatást szeretnék nyújtani a rászorulóknak, akik hozzám fordulnak gondjaikkal. Ehhez azonban rövid alkalmazkodási idõre van szükségem, hogy  felmérjem a megye és a lakosság szükségleteit” - jelentette ki a liberális tisztségviselõ.
    Lapunk kérdésére válaszolva, Popa természetesnek véli a képviselõk “lógását” az ülésekrõl: “Nyugaton a helyzet kritikusabb, mint nálunk. Hasztalannak tartom, hogy valaki hét órát üljön a teremben és egy olyan témát hallgasson, amirõl fogalma sincs. Inkább a bizottságokban dolgozunk, az eredményesség érdekében. Két hét alatt azt tapasztaltam, fõleg az ellenzékiek részérõl, hogy a parlamentben sok a demagógia, a mellébeszélés, álnokság.”
    Az ügyvédek munkabeszüntetését megalapozottnak tartja a képviselõház jogi bizottságának tagja. Szerinte ki kell tartaniuk követeléseik mellett s nem szükséges 19%-al levinni szolgáltatásaik árát a 19%-os HÉI kompenzálása érdekében: “Az embereknek különös pszichológiájuk van. Ha látják, hogy alacsony a honorárium, úgy vélik, gyenge az ügyvéd, még akkor is, ha ez nem így van. Nézzék csak meg, az olcsó ügyvédeknek kevés kliensük van. Különben is, senkit sem kényszerítenek, hogy drága ügyvédhez forduljon! Szerintem a kormány hamarosan engedni fog követeléseiknek s nemsokára ismét munkához látnak.”
    Popa képviselõ megígérte: hónaponként tart majd sajtóértekezletet s ha betartja szavát õ lesz Aradon az egyetlen képviselõ, aki periodikusan tájékoztatja választóit a Tisztelt Házban kifejtett munkájáról.

Andó András Holland befektetõk Szántóhalmán

     A  KPWG Consulting holland cég elektromos vezetéket gyártó üzemet kíván beindítani az adminisztratív szempontból Dévához tartozó Szántóhalmán. Eredetileg egy hátrányos helyzetû vidéken kívántak befektetni a hollandok, de az elmúlt hetekben a prefektúrán és polgármesteri hivatalban tartott tanácskozások során Szántóhalmára esett a választás. E döntéshez több objektív ok is hozzájárult. Elsõsorban a helyi adottságok: víz-, gáz-, áramvezetékek megléte, illetve a település rendkívül elõnyös földrajzi fekvése: a fõút mentén nagyon egyszerû megközelíteni, könnyen megoldható a nyersanyagok és termékek szállítása.
    A hamarosan megkezdõdõ munkálatok során az üzem 240 új munkahelyet biztosít a környék lakosságának, és remélhetõleg jelentõs hasznot hoz a város kasszájába is. Az óvatos hollandok azonban még a tárgyalások megkezdése elõtt alaposan kikutatták, nincs-e számukra konkurenciát jelentõ vállalat a környéken, nehogy õk is a Shell sorsára jussanak, és a helyi adminisztrációs szervek által kibocsátott engedélyek megszerzése során mindenféle titokzatos jogi buktatóba ütközzenek.
GBR


 Jelen—krónika

 Február 29-én
Az év-század kabaréja
    A Nagyváradi Állami Színház Szigligeti társulata február 29-én 18 órakor Aradon vendégszerepel. A társulat népszerû mûvészei nagy sikerû: Az év-század kabaréja címû kétrészes vidám-zenés mûsorukat mutatják be az aradi színházkedvelõ közönségnek. Jegyek már kaphatók a színház jegyügynökségében.

Február 1-jétõl
700 000 lej az országos minimálbér
    A február 11-i 62-es számú Hivatalos Közlönyben megjelent a 101-es Kormányhatározat, amely döntött az országos minimálbér 450 000 lejrõl 700 000 lejre történõ emelésérõl február elsejétõl kezdõdõen.

Bukaresti mûvészekkel
Kedves hazug
    A Bukaresti Ion Luca Caragiale Nemzeti Színház két neves mûvésze, Adela Mãrculescu és Damian Crâsmaru rövidesen Aradon vendégszerepel. A Dragã mincinosule  (Kedves hazug) címû, George Bernard Shaw drámaíró és Stella Cambell színésznõ levelezését feldolgozó kétszemélyes világsikerû darabban lépnek az aradi közönség elé. Rendezõ: Maria Pasici, díszlettervezõ: Diana Ruxandra. Március 3-án két elõadást tartanak: 17 és 19 órai kezdettel.
    Jegyek már kaphatók a színház jegyügynökségében, amely naponta 11-13 és 16-17.30 óra között tart nyitva.

Munkanélkülieknek ingyenes
Szakmai és továbbképzõ tanfolyamok
    Az Arad Megyei Munkaerõ-foglalkoztató és -átképzõ Ügynökség (AJOPS) az alábbi szakmákban szervez szakképzõ tanfolyamokat: szakács, fodrász, készruha-készítõ, szabász, autóvillanyszerelõ,  autószerelõ, pincér, univerzális asztalos, autóbádogos, masszõr, fizikoterapeuta. Munkanélküliek számára a tanfolyam ingyenes. Hasonlóképpen a titkári teendõkre, könyvelési munkára, számítógépes tervezésre, kis-és középvállalatok menedzselésére felkészítõ továbbképzõ tanfolyamok is (ezekre csak líceumi végzettségûek jelentkezhetnek). Feliratkozni, érdeklõdni az ügynökség Gh. Lazãr utca 20. szám alatti székhelyén, a 108-as számú irodában lehet. A beiratkozáshoz szükséges iratok:  születési bizonyítvány, házassági bizonyítvány, az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány - eredeti és fénymásolat -, személyi igazolvány, munkanélküli könyv. A beiratkozási ûrlap kitöltése után az iratok eredetijét a jelöltek visszakapják. A tanfolyamok február végén illetve március elején indulnak.

    • A csütörtöki ötöslottó-sorsoláson nyertes számok: 3 25 14 27 23 36. Nyereményalap: 497 644 800 lej. Az Expressz-húzás nyerõszámai: 15 25 54 34 20 43. Nyereményalap:  299 330 784 lej. A lóverseny elsõ három befutója a 14-es, 15-ös és 4-es számú ló.


Jöjjön velünk!

    A téli kirándulások kedvelõit a Cindrel Hegységbe, Szeben környékére hívjuk túrára.
    Indulás február 24-án, csütörtökön a 22.45 órai vonattal, visszatérés február 28-án, hétfõn 20.35 órakor. Elszállásolás a Fântânele menedékházban (1257 m). A szállás- és útiköltség 211 ezer lej. Feliratkozás és további információk a csoportvezetõknél: Costan Vinicius - Horia, Liptai Ronald (272-317), valamint Ciuliac Ioannál (285-513).
    Ellátás az otthonról hozottból vagy - fizetség ellenében - a menedékházban. Kötelezõ a téli, magashegyi túrákon használatos felszerelés. Találkozás a csoporttal fél órával vonatindulás elõtt az aradi nagyállomás bejáratánál.

 Naptár

    2000. február 19—20., szombat—vasárnap.
    Szeretettel köszöntjük az ezekben a napokban a névnapjukat ünneplõ Zsuzsanna, Aladár, Álmos és Eleonóra nevû kedves olvasóinkat.

Évforduló

    190 éve, 1810. febr. 20-án végezték ki Andreas HOFER tiroli szabadsághõst. 1805-ben, amikor Tirol bajor uralom alá került, parasztokból szervezett csapat élén osztrák támogatással megverte a bajorokat s bevonult Innsbruckba. Rövid ideig császári helytartó lett, s amikor Ferenc császár Tirolról lemondott, felkelést robbantott ki, amit a franciák levertek. Napoleon kivégeztette. 1767-ben született.
    80 éve, 1920-ban hunyt el Robert Edwin PEARY amerikai sarkkutató. Elsõ sarkvidéki útjára 1886-ban indult, 1891-tõl több felfedezõ utat is tett - feltárta Grönland belsõ területét s megállapította, hogy sziget. 1909. április 6-án a világon elsõként érte el az Északi Sarkot. 1856-ban született.
    105 éve született Carl Peter Henrik DAM dán biokémikus, a K-vitanmin felfedezõje. 1943-ban megosztva orvosi Nobel-díjat kapott.
    80 éve, 1920-ban halt meg Vlagyimir Jegorovics MAKOVSZKIJ  orosz festõ, az orosz kritikai realizmus jelentõs mestere. Sokalakos, pszichógiai kifejezésre irányuló festményeit a moszkvai Tretyakov Képtár és a szentpétervári Orosz Múzeum õrzi. 1846-ban született.


 Mûsorajánlat

 Mozi
Aradon
    DACIA A sokkcsapat (am) 9.30 11.45 14 16 18 20.
    MURESUL Az univerzális katona 2 (am) 10 12 14 16 18.
    ARTA Gadget felügyelõ (am) 15 17 19, a kisteremben A törvény az törvény (am) 15.30 18.
    PROGRESUL Az én ütõdött marslakóm (am) 17, A túsztárgyaló (am) 19. csak vasárnap.
Déván
    PATRIA Korrupció a kínai negyedben (am) 10 12 14 16 18 20.
Temesváron
    CAPITOL American Beauty (am) 10.30 13 15.30 18 20.30. (Az utolsó elõadásokra kedvezményes jegyár.)
    TIMIS Fight Club (am) 10.30 13 15.30 18 20.30. (Az utolsó elõadásokra kedvezményes jegyár.)
    STUDIO Nagybátyámmal a pszichiáternél (am) 13 15 17 19.
    Dacia Zorró maszkja (am) 12 14.15 16.30.
    Unirea A múmia (am) 13 15.15 17.30.
Lugoson
    VICTORIA A hatodik érzék (am).

Színház
Aradon
    Az Aradi Állami Színház társulata ma 18 órakor Mihail Sorbul Patima rosie címû drámáját adja elõ.
    Február 20-án, vasárnap 11 órakor Ion Lucian és Virgil Puicea Muschetarii Mãgãriei Sale címû darabját, 18 órakor pedig Arthur Miller Moartea unui comis voiajor címû drámáját láthatják a nézõk.
Gátalján
    A Temesvári Csiky Gergely Színház társulata ma a Helló, újra kabaré! címû vidám mûsorával lép fel.
Temesváron
    A Temesvári Csiky Gergely Színházban február 22-én, kedden 19 órakor az Egy nap Robinson Crusoe életébõl címmel a temesvári színmûvészeti fõiskolások román nyelvû elõadása látható.
    A Temesvári Csiky Gergely Színház társulata február 24-én, csütörtökön 19 órakor az Othello kerestetik címû darabot adja elõ.
    A Nemzeti Színház mûsora február 20-án, vasárnap 19 órakor: A világ olyan, amilyen.
    A Temesvári Operában: ma 19 órakor a Coppelia, február 23-án, szerdán 19 órakor A sevillai borbély, február 24-én, csütörtökön 11 órakor a Makrancos hölgy kerül színre.

Bábszínház
    Az Aradi Bábszínházban február 20-án, vasárnap 11 órakor Szindbád, a tengerész címû darabot adják elõ.Rendõrségi jelentés

Becsapták a babagyárat
    28 éves asszony verte át az aradi babagyárat. Sova Iuliana Almásmezõrõl jött városunkba, kereseti lehetõségért. Itt jogtalanul kiadta magát a neamti “Sil Forex” KFT ügyvezetõjének és 195 millió lej értékû árut vásárolt az “Arãdeanca” babagyártól. CEC-et állított ki az eladó számára, viszont a fedezet hiányában a bank nem fizetett. A károsult feljelentést tett, így Sova ellen vizsgálat indult. A büntetõtörvénykönyv az 50 milliót meghaladó csalásért tíztõl húsz évig terjedõ börtönbüntetést ír elõ.

Csõtolvajok
    Csövet lopott két fiatalember a borosjenei Tricotaje cég raktárából. Farcas Traian szilágyfõkeresztúri és Covaci Vili borosjenei lakosok átugrották a cég kerítését, betörték a raktár ablakát majd kiloptak jó pár méternyi csövet. Annak ellenére, hogy mindketten büntetett elõéletûek, szabadlábon védekezhetnek, mivel a kisértékû kárt megtérítették.


Az anyagok csak a FORRÁS FELTÜNTETÉSÉVEL használhatók fel
Nyugati Jelen 2603. szám